Vergoedingenoverzicht 2020
Basisverzekering Bewust Verzekerd

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om gemakkelijk te kunnen zien welke soorten vergoedingen er in een verzekering zijn opgenomen. In dit overzicht ziet u de vergoedingen van de basisverzekering Bewust Verzekerd. De genoemde vergoedingen gelden per persoon per kalenderjaar. Behalve als dit anders staat aangegeven. De basisverzekering Bewust Verzekerd is een naturapolis.
Bij de basisverzekering Bewust Verzekerd moeten de zorgverleners een contract hebben met ons. Kiest u voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan er sprake van een lagere vergoeding. Kijk in de zorgzoeker voor een overzicht van zorgverleners waar wij afspraken mee hebben gemaakt. Op onze website staat een zorgzoeker.

Bij de basisverzekering Bewust Verzekerd staat de beschermwaardigheid van het leven voorop. Er worden daarom geen ingrepen vergoed die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen.

Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. Komt u er niet uit?
Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.

ZorgactiviteitBasisverzekering Bewust Verzekerd
Audiologische zorg
onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat, voorlichting over het gebruik, psychosociale zorg en hulp bij het stellen vsn een diag- nose bij spraak- en taal(ontwikkelings)stoornissen voor kinderenja
Bevalling en kraamzorg
Bevalling
• bevalling thuis zonder medische indicatieja
• bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak€ 214 per dag voor gebruik verloskamer (restbedrag is wettelijke eigen bijdrage)
• bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum met medische noodzaakja
Kraamzorg
• kraamzorg thuis of in een geboortecentrumten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van € 4,50 per uur)
• kraamzorg in een ziekenhuis bij een bevalling met medische noodzaakja
• kraamzorg in een ziekenhuis bij een bevalling zonder medische noodzaakja, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage € 36 per dag + het bedrag hoger dan
€ 250 per dag als het ziekenhuis dat in rekening brengt
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Jonger dan 18 jaar
• chronische aandoeningenja, na toestemming
• niet-chronische aandoeningen9 behandelingen met een mogelijke verlenging van maximaal 9 extra behandelingen
18 jaar en ouder
• bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentiemaximaal 9 behandelingen (vanaf de 1e behandeling)
• oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine)maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden (vanaf de 1e behandeling)
• oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewrichtmaximaal 12 behandelingen gedurende 12 maanden (vanaf de 1e behan- deling) als dit nodig is, hebt u na 12 maanden opnieuw recht op
12 behandelingen
• oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrieIn de eerste 12 maanden, afhankelijk van de GOLD-Classificatie maximaal:
- 5 behandelingen bij klasse A
- 27 behandelingen bij klasse B
- 70 behandelingen bij klasse C en D
Na de eerste 12 maanden, als er nog onderhoudsbehandeling nodig is, afhankelijk van de GOLD-Classificatie, maximaal:
- 3 behandelingen per 12 maanden bij klasse B
- 52 behandelingen per 12 maanden bij klasse C en D
• uw aandoening staat op de Chronische lijst met aandoeningenja, vanaf 21e behandeling
• uw aandoening staat niet op de Chronische lijst met aandoeningengeen vergoeding vanuit de basisverzekering
Buitenland
spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenlandja, tot maximaal het tarief dat wij in Nederland zouden vergoeden.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorg- verlener en of deze een contract met ons heeft.
niet-spoedeisende zorg in het buitenlandja, tot maximaal het tarief dat wij in Nederland zouden vergoeden.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorg- verlener en of deze een contract met ons heeft.
Diëtetiek
voorlichting met een medisch doel en het behandelen van patiënten door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compens- eren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten3 uur per jaar
Erfelijkheidsonderzoek
onderzoek van en naar erfelijke afwijkingenja
Ergotherapie
zorg met als doel uw zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen of te herstellenmaximaal 10 uur per jaar
Farmaceutische zorg (geneesmiddelen)
anticonceptie tot 21 jaarja, met uitzondering van een wettelijke eigen bijdrage
anticonceptie 21 jaar en ouderja, alleen bij endometriose of menorragie en met uitzondering van een wettelijke eigen bijdrage
dieetpreparatenja, na toestemming
geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorg- verzekering en het Reglement farmaceutische zorgja, voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) vanaf 18 jaar
erkend programma van 24 maandenja
Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen
geneeskundige zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten die plegen te biedenja
Huisartsenzorg
geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden en hierbij behorend onderzoek en diagnostiek. Hieronder wordt ook verstaan gezondheidsadvisering, begeleiding bij het stoppen met roken, precon- ceptiezorg (kinderwensconsult) en voetzorg als u diabetes mellitus type 1 of 2 hebtja
Hulpmiddelenzorg
hulpmiddelen en verbandmiddelen zoals genoemd in het Reglement hulpmiddelenja, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
In-vitrofertilisatie (IVF), en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
in-vitrofertilisatie (IVF) voor vrouwen tot 43 jaar. Er gelden nadere voorwaarden.ja, 1e, 2e, en 3e poging
overige fertiliteits bevorderende behandelingen (vrouwen tot 43 jaar)ja
Logopedie
herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogenja
Medisch specialistische zorg
geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten deze
plegen te bieden, met inbegrip van het daarbij behorende laboratori- umonderzoek, geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen. Onder medisch specialistische zorg valt ook:
ja
• zorg door een trombosedienstja
• second opinion door een medisch specialistja
• dialyse in een dialysecentrum, ziekenhuis of thuisja
• chronische intermitterende beademing en de hiervoor benodigde apparatuurja
• begeleiding bij het stoppen met roken (korte stopadviezen)ja
Mondzorg
• kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouderja
• kunstgebit (uitneembare volledige prothese) al dan niet op implantatenja, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
• kunstgebit (uitneembare volledige prothese) reparatie en opnieuw passend makenja, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
• tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallenja
• tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaarja
• tandheelkundige implantatenja, bij ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwi- jking van het tand-kaak-mondstelsel
Plastische en/of reconstructieve chirurgie
bij een beperkt aantal specifieke medische indicatiesja, na toestemming
Psychologische zorg
• generalistische basis GGZja, bij lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele problematiek
• gespecialiseerde GGZja, bij (zeer) complexe psychische aandoeningen
Revalidatie
• quickscanja
• oncologische revalidatieja
• geriatrische revalidatieja
Stoppen met roken
stoppen-met-rokenprogrammamaximaal eenmaal per jaar
Transplantatie van weefsels en organen
als de transplantatie is verricht in een EU- of EER-lidstaatja
Verblijf
verblijf in een:
– (psychiatrisch) ziekenhuis
– GGZ-instelling (na toestemming)
– revalidatie-instelling (na toestemming)
– kinderzorghuis in verband met intensieve kindzorg
ja
medisch noodzakelijk eerstelijns verblijfja
Verpleging en verzorging (wijkverpleging)
verpleging en verzorging zonder verblijfja
Ziekenvervoer
• ambulancevervoerja
• zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties, met:
• eigen autoja, na toestemming
€ 0,32 per km (er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
• openbaar vervoer of taxija, na toestemming
(er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
• óf een logeervergoeding als er sprake is van tenminste 3 aaneeng- esloten dagen behandelingja, na toestemming maximaal € 75 per nacht
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
multidisciplinaire zorg in verband met een visuele beperking, een au- ditieve beperking of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis of een combinatie van deze beperkingenja
Zorgprogramma’s (ketenzorg)
ketenzorg bij diabetes mellitus type 2 (18 jaar en ouder), COPD, astma of vasculair risicomanagement (VRM)ja

Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

Bezoekadres

Bonegraafseweg 6
4051 CH Ochten

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten

T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06