Privacyverklaring Dominass

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Dominass is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen in het meldingenregister.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register. De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op Nationale-Nederlanden.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Deze is te bereiken via zorgteam@dominass.nl.

Wij respecteren uw privacy
Natuurlijk hechten wij veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, kenteken, salarisgegevens en burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarmee samenhangende regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscodes Zorgverzekeraars. Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.

Wanneer u of uw werkgever een verzekering of andere financiële dienst bij een onderneming aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u of uw werkgever aan ons via uw adviseur/bemiddelaar (hierna: adviseur) of rechtstreeks via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon.

Ook wanneer u een wederpartij of getuige bent bij een schadegeval vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens delen wij dan ook met stichting CIS. Meer informatie over stichting CIS kunt u lezen onder Uitwisselen van persoonsgegevens.

Zo beveiligen we uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren de gegevens zo lang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken, maar minimaal 10 jaar.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken uw gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Bij verzekeringen zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering vragen wij ook uw salarisgegevens. Daarnaast vragen wij u soms om gegevens die nodig zijn om het verzekeringsrisico te kunnen inschatten, zoals uw kenteken of beroep en indien nodig uw gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

Gezondheidsgegevens
Voor het accepteren of uitvoeren van verzekeringen zoals levens-, zorg- en arbeidsongeschiktheids-verzekeringen en voor letselschadebehandeling, hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben, dan vragen wij daarvoor uw toestemming. Onze medewerkers verwerken alleen gezondheidsgegevens als zij die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken.

Hebt u te maken met bijvoorbeeld een letselschade- of arbeidsongeschiktheidsclaim? Dan ontvangt u een aparte brochure met daarin een toelichting op het gebruik van uw gegevens.

Zorgverzekering
Voor een zorgvuldige verwerking van uw gezondheidsgegevens hebben wij een team van zorgspecialisten. Hierdoor blijft de informatie van medische gegevens beperkt tot een zeer beperkt aantal teamleden. Voor de basisverzekering hebben we geen gezondheidsgegevens van u nodig. Voor de acceptatie maken wij geen gebruik van risicoselectie omdat voor de basisverzekering een wettelijke acceptatieplicht geldt. De overheid bepaalt welke dekking in de basisverzekering zit. Voor de aanvullende verzekering staat het ons vrij om u op basis van risicoselectie wel of niet te verzekeren. Daarover krijgt u bericht.

Strafrechtelijke gegevens
Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen stellen we u vragen over een eventueel strafrechtelijk verleden. Bij de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen we ook gegevens vast. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Beide protocollen zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Gegevens uit externe bronnen
Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals het CBS, RDW, het Kadaster, marktonderzoeksbureaus en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als u of uw werkgever/accountant een verzekering of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • de aanvraag te verwerken
 • met u of uw werkgever een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren
 • uw claim, declaratie of schade af te handelen
 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u
  op internet gebruiken
 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
 • te voldoen aan wet- en regelgeving
 • deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, incassobureaus, expertisebureaus en herverzekeraars
 • marktonderzoek te doen
 • statistische analyses uit te voeren
 • onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie
 • de relatie met u te onderhouden en uit te breiden
 • u te informeren over onze producten
 • u aanbiedingen te doen
 • het versturen van service attenties

Uitwisselen van persoonsgegevens
Dominass verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Binnen Dominass assurantiën bv
Bent u klant bij ons, dan registeren wij uw gegevens voor ons volmachtbedrijf Dominass assurantiën. De data staan alle drie de partijen ter beschikking. Dit doen wij bijvoorbeeld voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen. Daarnaast wisselen we onderling gegevens uit voor de verwerking van uw aanvraag of om een overzicht te krijgen van de producten en diensten die u bij ons hebt. Mogelijk ontvangt u aanbiedingen van onze tussenpersonen. Wanneer u een adviseur hebt, ontvangt u deze berichten na afstemming met uw adviseur. Als u geen aanbiedingen voor andere producten wilt, kunt u dat bij ons aangeven. Zie hiervoor onder Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen onderaan deze pagina.

Raadplegen databank Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risicobeleid en om fraude te voorkomen, leggen wij uw gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van Stichting CIS te Den Haag. Dat doen alle andere verzekeraars en gevolmachtigden in Nederland ook. Zo kunnen wij en deze andere verzekeraars en gevolmachtigden onder strikte voorwaarden onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting CIS.

Samenwerking met zakelijke partners
Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw adviseur. Soms hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureau of een herverzekeraar. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Dominass blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevens verstrekken aan de overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn verplicht na te gaan in welk land onze klanten belastingplichtig zijn. Financiële gegevens over buitenlandse belastingplichtigen en gegevens over de klant zelf moeten wij aan de Belastingdienst verstrekken. De Belastingdienst wisselt de gegevens vervolgens uit met het land waar de klant belastingplichtig is.

Communicatie via website, social mediaplatforms, chat en Whatsapp
U kunt er voor kiezen om ons te benaderen via ons website, met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s.Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Opnemen telefoongesprekken
Wij nemen telefoongesprekken in principe nooit op. Zouden we dat in de toekomst wel gaan doen, dan zal dat beperkt blijven tot trainings- en coaching doeleinden, om onze dienstverlening te verbeteren, transacties te controleren, fraude te voorkomen en te bestrijden en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken worden dan niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Indien een gesprek is opgenomen en nog beschikbaar is, hebt u bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en HK Assuradeuren geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan uzelf en/of een andere dienstverlener.

U heeft Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om geen gegevens over uw gezondheid te geven, bijvoorbeeld als we het verstandiger vinden dat de huisarts een toelichting geeft. In zo’n geval geven we bij u aan hoe de informatie wel gedeeld of opgevraagd kan worden.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar Dominass t.a.v. Afdeling Cliëntenbeheer, Postbus 99, 4050 EB OCHTEN, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie” of een e-mail aan info@dominass.nl. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze verzekeringen, bankproducten en andere financiële diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij een afmeldmogelijkheid.
Onze medewerkers kunnen u bellen voor commerciële doelen. Wij houden ons hierbij aan de regels van het Bel-me-niet register. Op de website www.bel-me-niet.nl kunt u uw telefoonnummer afmelden voor commerciële telefoongesprekken.

Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij infomeren altijd al onze relaties als er zich wijzigingen voordoen m.b.t. deze privacyverklaring. Daarbij proberen we op een goede manier invulling te geven aan de doelstellingen van de AVG.

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de directie van Dominass. Stuur een mail naar: keesvanklaarbergen@dominass.nl. Of een brief naar: HK Assuradeuren BV. t.a.v. directie, Postbus 99, 4050 EB OCHTEN